02/08/2016

Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IEMBA) Khóa 3 – năm 2016