Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học Quốc gia

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

------------

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA

“Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam

giai đoạn 2016-2020

 

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Ngân hàng Tài chính, được sự ủng hộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đề tài độc lập cấp quốc gia ĐTĐL.XH.09/15 phối hợp chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

 Hội thảo nhằm mục tiêu tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, các nhà quản lý công bố nghiên cứu mới nhất liên quan đến mô hình, thực trạng thể chế, chính sách trong lĩnh vực ngân hàng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2016-2020 trong điều kiện Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và chuẩn bị ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 53 bài nghiên cứu của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp. Các bài viết đã được biên tập và lựa chọn đưa vào Kỷ yếu Hội thảo theo 3 phần, gồm: Phần 1: Những vấn đề về thể chế cho sự phát triển hệ thống ngân hàng; Phần 2: Thực trạng thể chế hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; Phần 3: Những khuyến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho sự phát triển minh bạch, hiệu quả và bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ba mảng chủ đề này giúp làm sáng tỏ các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách, kinh nghiệm tổ chức và phát triển hệ thống ngân hàng, thực trạng những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, điều hành hệ thống ngân hàng và các giải pháp hoàn thiện thể chế. Từ 45 bài nghiên cứu được chọn, Ban tổ chức đã soạn thảo một báo cáo tổng thuật về các chủ đề chính của Hội thảo để trình bày tại Hội thảo, đồng thời BTC cũng lựa chọn 3 bài viết để thuyết trình tại hội thảo trong đó 1 bài nghiên cứu chuyên sâu, 2 bài thảo luận chính sách và kinh nghiệm thực tế.

Các vấn đề được thảo luận tại Hội thảo sẽ góp phần đưa ra được các khuyến nghị chính sách khoa học làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như đối với hoạt động lập và thực thi chính sách của các cơ quan thuộc Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại của Việt nam.

Hội thảo do Tạp chí Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo trợ truyền thông. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, NHTMCP Công thương Việt Nam là Nhà tài trợ Kim cương, các nhà tài trợ Vàng là Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty bảo hiểm quân đội, NHTMCP Bản Việt, các nhà tài trợ bạc là NHTMCP Sài Gòn Thương Tín, Công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội.

 Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo!