Tài liệu Hội thảo khoa học Quốc gia: "Hoàn thiện thể chế cho phát triển sự bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020"

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Ngân hàng - Tài chính, Viện Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đề tài độc lập cấp quốc gia mã số ĐTĐL.XH.09/15 đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

( Nội dung kỷ yếu Hôi thảo và bài trình bày của các tác giả chi tiết theo file đính kèm).

Tệp đính kèmSize
ky_yeu_htkhqg_-_hoan_thien_the_che_cho_su_phat_trien_ben_vung_he_thong_ngan_hang_viet_nam_giai_doan_2016-2020.pdf6.55 MB
bai_trinh_bay_tran_kim_anh_ve_the_che_thi_truong_tien_te.ppt222 KB
bai_trinh_bay_ts._le_thi_thuy_van.ppt328.61 KB
bai_trinh_bay_pham_xuan_hoe.ppt2.17 MB
bai_trinh_bay_ts._can_van_luc_hoan_thien_the_che_ngan_hang_viet_nam.pdf1.01 MB
cg_ai_bank_structuring_bao.pdf500.03 KB
slide_hoi_thao_8.9.2016.ppt823 KB