Hội thảo khoa học Quốc gia: "Hoàn thiện thể chế cho phát triển sự bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020"

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của  Viện Ngân hàng - Tài chính; hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm Viện Ngân hàng - Tài chính và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; được sự nhất trí ủy nhiệm của Chủ nhiệm Đề tài Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Quốc gia mã số ĐTĐL.XH.09/15, Viện Ngân hàng - Tài chính dự kiến phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: "Hoàn thiện thể chế cho phát triển sự bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020"