Hội thảo khoa học quốc gia "Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới" do Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại đồng tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được 54 bài từ các tác giả hiện đang làm trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, chính sách, thực tế và 45 bài đã được chấp nhận. Số bài này được sắp xếp trong Kỷ yếu theo ba mảng chủ đề gồm:

Phần 1: Chính sách tỷ giá, Cán cân thanh toán và Thị trường tài chính quốc tế;

Phần 2: Hội nhập tài chính quốc tế và Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam;

Phần 3: Các vấn đề về tài chính, thuế và ngân hàng quốc tế.