Chúng tôi có các chương trình hợp tác với tất cả hệ thống ngân hàng trong nước và một số ngân hàng nước ngoài.

18/05/2016
Căn cứ và Quyết định số 1188/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 12 tháng 08 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ điều hành Quản trị kinh doanh Quốc tế giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quản trị Paris - Cộng hoà Pháp.
04/11/2015
Chương trình đào tạo Thạc sĩ điều hành (IEMBA) là chương trình đào tạo Thạc sỹ theo hướng ứng dụng do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội liên kết với Đại học Quản trị Paris Pháp (PGSM) và giao cho Viện Ngân hàng – Tài chính tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1188/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/08/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân.