Quá trình hình thành và phát triển

Viện Ngân hàng - Tài chính được thành lập trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của Khoa Ngân hàng – Tài chính theo Quyết định số 852/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 19/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Ngân hàng - Tài chính đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học cho hệ thống Tài chính Ngân hàng Việt Nam.

Trong giai đoạn 1959-1963, Khoa đã đào tạo được hai khoá đại học hệ chuyên tu (24 tháng) cho các cán bộ lãnh đạo các cơ sở ngành Tài chính - Ngân hàng: Chuyên tu 1 (1959-1961) và Chuyên tu 2 (1961-1963). Đồng thời, Khoa bắt đầu triển khai các khoá đào tạo đại học hệ dài hạn chính qui (4 năm) cho các sinh viên. Tháng 1 năm 1965, Trường Kinh tế Tài chính được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Khi đó, "Khoa Mậu – Tài - Ngân” chính thức được thành lập. Giai đoạn 1959-1967, Khoa đã đào tạo được 5 khóa sinh viên với 9 lớp hệ đại học dài hạn chính quy thuộc ngành Ngân hàng - Tài chính và Kế toán.

Từ năm 1964, hệ đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng được chuyển về “Trường cán bộ Tài chính - Kế toán - Ngân hàng Trung ương”, nay là Học viện Tài chính.

Năm 1977, đào tạo hệ đại học ngành ngân hàng được chuyển lại Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Khoa được thành lập lại từ thời điểm này với tên gọi Khoa Tài – Kế - Ngân. Khóa 19 khai giảng năm 1977 với 02 lớp chuyên ngành tín dụng và 01 lớp chuyên ngành kế toán ngân hàng; khóa 20 với 03 lớp chuyên ngành tín dụng và 01 lớp chuyên ngành kế toán ngân hàng.

 

Giai đoạn 1987-1995, Bộ môn Kế toán tách khỏi Khoa Ngân hàng, Khoa được cơ cấu thành 3 bộ môn: Bộ môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ, Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng và Tài chính, Bộ môn Tài chính Quốc tế.

Giai đoạn 1995-1999, Khoa Ngân hàng được đổi tên thành Khoa Ngân hàng – Tài chính với 3 bộ môn và Trung tâm tư vấn và bồi dưỡng tài chính vi mô.

 Năm 2011, Viện Ngân hàng – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 852/QĐ-ĐHKTQD-TCCB, trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của Khoa Ngân hàng – Tài chính. Viện có con dấu, được chủ động hơn trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 6 bộ môn và 01 văn phòng Viện.

Viện là đơn vị sự nghiệp có thu, có trụ sở riêng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước. Viện được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Trường.

Viện thuộc quyền điều hành và quản lý trực tiếp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (sau đây gọi tắt là Trường), hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.