Chiến lược và Mục tiêu phát triển

Phát huy truyền thống của Khoa Ngân hàng – Tài chính trước đây, Viện sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu là một trong các đơn vị đào tạo trọng điểm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, hướng tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Đại học Kinh tế Quốc dân và Hệ thống Tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đến năm 2020, Viện Ngân hàng – Tài chính phấn đấu và phát triển trở thành thành đơn vị đào tạo định hướng nghiên cứu, hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính, đạt chất lượng của các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Từ năm 2013 đến 2015, Viện đã hoàn thiện và chuẩn hóa các chương trình đào tạo Trường giao; xây dựng và phát triển 2 chương trình đào tạo chất lượng cao là chuyên ngành Ngân hàng Chất lượng cao và Tài chính doanh nghiệp Chất lượng cao, chương trình đào tạo liên kết, các chương trình đào tạo bồi dưỡng hướng tới tăng nguồn thu và tự chủ về tài chính theo phân cấp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, Viện đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, chủ động đề xuất và tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà Nước, cấp Bộ và cấp cơ sở, khẳng định vị thế của Viện trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao về lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính.

Trong năm 2016, Viện phấn đấu hoàn thiện hệ thống giáo trình và tư liệu học tập chuẩn, tiếp tục hoàn thiện và vận hành tốt nhất hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ 2016 – 2020, Viện sẽ hoàn thành kế hoạch phát triển và tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học và tư vấn tài chính nhằm tạo ra sự đột phá về đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng ở tất cả các chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong và ngoài nước cũng như với các tổ chức quốc tế.