TT Họ tên Học vị - học hàm Chức vụ
1 Trần Đăng Khâm PGS.TS Phó Viện trưởng
2 Nguyễn Thị Minh Huệ PGS.TS Trưởng bộ môn
3 Lê Thị Hương Lan TS Phó trưởng bộ môn
4 Nguyễn Hương Giang ThS Giảng viên
5 Phạm Việt Hùng ThS Giảng viên
6 Vũ Thị Thúy Vân ThS Giảng viên
7 Trần Thị Lan Hương ThS Giảng viên
8 Nguyễn Ngọc Trâm ThS Giảng viên
9 Lê Hoàng Anh Cử nhân Giảng viên