Giới thiệu

Viện Ngân hàng – Tài chính được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học KTQD trên cơ sở nâng cấp Khoa Ngân hàng – Tài chính trực thuộc Trường Đại học KTQD.

Viện là đơn vị sự nghiệp có thu, có trụ sở riêng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước. Viện được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Trường.

Viện thuộc quyền điều hành và quản lý trực tiếp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Viện được thực hiện hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học KTQD.

Chức năng

Viện Ngân hàng – Tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ theo phân cấp về tài chính, có tài khoản riêng và có tư cách pháp nhân; hạch toán theo các nguyên tắc tài chính của Nhà nước và Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ngoài chức năng nhiệm vụ như các khoa đào tạo, Viện Ngân hàng – Tài chính có chức năng đào tạo, tư vấn và nghiên cứu về ngân hàng – tài chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; thực hiện các chức năng quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý sinh viên, học viên và quản lý tài chính theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các chức năng cụ thể của Viện là:

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn  (theo quy định hiện hành) trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính và các lĩnh vực khác (khi được Hiệu trưởng cho phép).

2. Được Hiệu trưởng phân cấp tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao ở các bậc đại học, cao học và tiến sỹ chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính.

3. Hợp tác và liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước thực hiện nghiên cứu, tư vấn và đào tạo cấp bằng và không cấp bằng về ngân hàng – tài chính và các lĩnh vực có liên quan.

Nhiệm vụ

1. Các nhiệm vụ chung:

a. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Viện và các đơn vị trong Viện phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;

b. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm;

c. Triển khai thực hiện các kế hoạch công tác của Trường và phối hợp tốt với các đơn vị trong Trường, các tổ chức đoàn thể có liên quan trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ chung của Trường;

d. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tài sản được giao.

2. Các nhiệm vụ về đào tạo

a. Chủ trì, tổ chức quản lý theo phân cấp các chương trình đào tạo cấp bằng (Degree Programmes) chính quy chất lượng cao, các chương trình đào tạo đặc thù bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở bậc đại học, cao học và tiến sỹ trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính dưới nhiều hình thức cho phù hợp với nhu cầu của người học và đảm bảo chất lượng đào tạo.

b. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo sau đại học và các đơn vị có liên quan trong xây dựng các chương trình đào tạo;

c. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các quy định về quản lý đào tạo cho các chương trình đào tạo do Viện quản lý;

d. Chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thiết kế và phát triển các loại hình đào tạo liên kết, liên thông với các trường đại học nước ngoài. Thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo ở bậc đại học và sau đại học với các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học về ngân hàng – tài chính của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

đ. Chủ trì, tổ chức thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (Non-degree programmes) về ngân hàng – tài chính cho cán bộ quản lý của tổ chức và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo nội dung hình thức, thời gian địa điểm phù hợp với yêu cầu của người học và các đơn vị.

3. Các nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn về ngân hàng – tài chính

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng về ngân hàng – tài chính và các lĩnh vực có liên quan

b. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến về công nghệ quản lý phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu, giới thiệu các kinh nghiệm và mô hình phát triển tiêu biểu cho các nhà quản lý trong và ngoài nước.

c. Tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp;

d. Chủ động khai thác và tổ chức thực hiện những đề tài nghiên cứu ứng dụng, phổ biến kinh nghiệm và các dự án tư vấn về ngân hàng – tài chính cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

đ. Đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu tư vấn trong nước và quốc tế được Hiệu trưởng giao.

4. Nhiệm vụ quản lý hoạt động đào tạo, tư vấn và nghiên cứu ứng dụng

a. Hàng năm đề xuất và xin phê duyệt chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học về ngân hàng – tài chính;

b. Tham gia các Hội đồng và Ban giúp việc hội đồng tuyển sinh các chương trình đào tạo đại học và sau đại học được giao theo sự phân công của Hiệu trưởng;

c. Tiếp nhận và quản lý các sinh viên đạo học, cao học viên và nghiên cứu sinh trúng tuyển vào Viện theo phân cấp của Hiệu trưởng;

đ. Khai thác, trực tiếp ký và triển khai thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, hợp đồng tư vấn và hợp đồng nghiên cứu với các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Ra quyết định cấp chứng chỉ và cấp chứng chỉ cho học viên học các chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn do Viện tổ chức.

e. Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo cho các chuyên ngành có liên quan theo quy định của Trường.

5. Các nhiệm vụ quản lý tài chính, quản lý tài sản

a. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán xây dựng các mức học phí của các chương trình đào tạo đặc thù do đơn vị chủ trì quản lý trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b. Xây dựng quy chế thu chi nội bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có căn cứ chi tiêu cho các hoạt động thường xuyên của Viện;

c. Xây dựng và quyết định về các mức học phí cho các chượng trình đào tạo ngắn hạn tại Viện hoặc đơn giá của các hợp đồng đào tạo, hợp đồng tư vấn, hợp đồng nghiên cứu với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đảm bảo đủ chi và có tích lũy hợp lý;

d. Tổ chức các hoạt động thu chi đúng nguyên tắc theo các chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với đơn vị tự chủ. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính đối với Trường theo quy định;

đ. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành

6. Các nhiệm vụ khác

a. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng và trao đổi giảng viên với các trường đại học nước ngoài. Hợp tác, trao đổi và thực hiện các dự án viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ chương trình và kế hoạch hợp tác quốc tế.

b. Tiếp nhận và tạo điều kiện cho giảng viên nước ngoài giảng dạy và làm việc tại trường và Viện;

c. Đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của Viện và Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

d. Quản lý toàn diện về nhân sự và đại diện cho cá nhân quan hệ với trường và các tổ chức thuộc trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành

đ. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động đoàn thể trong Viện

e. Chủ động phối hợp với các  đơn vị chức năng tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và lao động do Viện quản lý

g. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành.

h. Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và thư viện của Viện theo quy định hiện hành của Trường, phù hợp với yêu cầu của các đối tác quốc tế.

i. Xây dựng một cơ cấu tổ chức và cơ chế điều hành thích hợp để không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất phục vụ và hiệu suất công tác.

k. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Viện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Trường.

l. Hợp tác với các đơn vị khác trong Trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường, của Viện và nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan.

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.