Thông tin liên lạc
  • Tên bộ môn: Bộ Môn Lý Thuyết Tài chính Tiền Tệ 
  • Văn Phòng: Phòng 304 - Nhà 7 - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - 207 Giải Phóng, Hà Nội
  • Điện Thoại: (+844) 3628 0280
  • Fax         : (+844) 3628 5555
 Lãnh đạo bộ môn
  • Trưởng bộ môn: TS. Cao Thị Ý Nhi
  • Phó trưởng bộ môn: TS. Đoàn Phương Thảo

  Năm 2012, cùng với việc thành lập Viện Ngân hàng – Tài chính, Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ và tài chính công được tách thành hai bộ môn là bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ và bộ môn Tài chính công. Bộ môn Lý thuyết tài chính tiền tệ là một bộ môn lớn trong Viện Ngân hàng – Tài chính, đồng thời là một trong những bộ môn được thành lập sớm nhất của Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học cơ sở ngành bắt buộc cho khối ngành kinh tế và các môn học bắt buộc cho sinh viên chuyên ngành chính quy, sinh viên bậc cao học và học viên bậc nghiên cứu sinh. Bộ môn Lý thuyết Tài chính – tiền tệ đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo của khoa/ viện và nhà trường. Bộ môn đã tham gia đào tạo 38 khoá sinh viên hệ chính quy (từ 19 đến khoá 57), các chuyên ngành Tài chính công, thị trường chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, trong đó có 35 khoá đã ra trường; 46 khoá Tại chức, 26 khoá bằng II các chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, NHTM; 25 khoá Cao học, 34 khoá NCS thuộc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; và nhiều khoá thuộc các hệ chuyển đổi của nhà trường và của ngành Tài chính Ngân hàng. Hàng năm bộ môn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Cơ sở đến cấp Nhà nước. Những đề tài này được nghiên cứu trên cả lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn, được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác nhau. Ngoài ra bộ môn còn tham gia những đề tài được thực hiện trên các chương trình hợp tác quốc tế.