Lễ phát động chương trình nghiên cứu khoa học năm 2010