Hội thảo khoa học Quốc gia: "Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020"