KHAI GIẢNG KHÓA 2 CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐIỀU HÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ (IEMBA) CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC